Chính 4 Mạng tuyển dung

Ngày: 04-10-2018

Trang website: vieclamdantri.com.vn này được cung cấp cho bạn sử dụng trong phạm vi Điều Khoản này. Điều Khoản này đưa ra thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và vieclamdantri.com.vn .Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn , bạn đồng ý chấp nhận và/hoặc bị ràng buộc bởi Điều Khoản này. Bạn đồng ý chấp nhận rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
1.    Thỏa thuận ràng buộc
1.1    Trang website: vieclamdantri.com.vn này được cung cấp cho bạn sử dụng trong phạm vi Điều Khoản này. Điều Khoản này đưa ra thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và vieclamdantri.com.vn .Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn , bạn đồng ý chấp nhận và/hoặc bị ràng buộc bởi Điều Khoản này. Bạn đồng ý chấp nhận rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn.
1.2    Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và hợp đồng của bạn với vieclamdantri.com.vn , Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.
1.3    Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản nàytheo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phép hoạt động thích hợp của trang website: vieclamdantri.com.vn. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang website: vieclamdantri.com.vn. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn. Nếu bạn không muốn chấp nhận Điều Khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn thể hiện bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản mới.
2.    Đăng ký
2.1    Để đăng ký trang website: vieclamdantri.com.vn yêu cầu bạn phải đủ 15 tuổi trở lên.
2.2    Bạn phải bảo đảm sự chính xác và đầy đủ của các thông tin chi tiết mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc bất kỳ khi nào.
2.3    Bạn phải thông báo ngay với chúng tôi khi có bất kỳ thay đổi thông tin đăng ký nào bằng việc cập nhật thông tin cá nhân của bạn để chúng tôi có thểliên lạc với bạn một cách hiệu quả.
3    Mật khẩu và bảo mật
3.1    Khi bạn đăng ký sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, bạn phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào.Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi
3.2    Nếu vieclamdantri.com.vn có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang website: vieclamdantri.com.vn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của bạn.
3.3    Trường hợp bạn mất Mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích trang website: vieclamdantri.com.vn:
3.3.1    Bạn phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh; và
3.3.2    Bạn phải chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho vieclamdantri.com.vn trong trường hợp vieclamdantri.com.vn có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại.
4    Sở hữu trí tuệ
4.1    Trang website: vieclamdantri.com.vn, Nội dung vieclamdantri.com.vn, và tất cả các quyền, tiêu đề và quyền lợi tại và đối với trang website: vieclamdantri.com.vn và Nội dung vieclamdantri.com.vn là tài sản độc quyền của vieclamdantri.com.vn hoặc các bên cấp phép.
4.2    Trang website: vieclamdantri.com.vn và Nội dung vieclamdantri.com.vn được bảo vệ bởi quyền bản quyền, thương hiệu, cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác.
4.3    Bạn có thể tìm và hiển thị Nội dung của trang website: vieclamdantri.com.vn trên một màn hình máy tính, lưu trữ nội dung này dưới dạng điện tử trên đĩa cứng (nhưng không bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị lưu trữ nào được kết nối với mạng lưới) hoặc in một bản sao của nội dung này cho việc sử dụng phi thương mại của cá nhân bạn, và phải được giữ nguyên tất cả các bản quyền và quyền sở hữu của vieclamdantri.com.vn . Ngược lại bạn không được tái bản, sửa đổi, sao chép hoặc phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào đối với các các tài liệu hoặc Nội dung trên trang website: vieclamdantri.com.vn mà không có sự cho phép bằng văn bản từ ban quản lý trang website: vieclamdantri.com.vn
5    Tính khả dụng của trang website: vieclamdantri.com.vn
5.1    Mặc dù chúng tôi hướng tới việc cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể, chúng tôi không đảm bảo rằng các dịch vụ tại trang website: vieclamdantri.com.vn đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn.
5.2    Chúng tôi không thể bảo đảm trang website: vieclamdantri.com.vn sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc máy chủ và trang website: vieclamdantri.com.vn không chứa virus hoặc các cơ chế nguy hại khác. Nếu có xảy ra thiếu sót tại trang website: vieclamdantri.com.vn  nên báo cáo chúng tại đây và chúng tôi sẽ nỗ lực sửa chữa thiếu sót sớm nhất có thể.
5.3    Việc truy cập của bạn vào trang website: vieclamdantri.com.vn thỉnh thoảng có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực phục hồi quyền truy cập và/hoặc dịch vụ hợp lý và sớm nhất có thể.
6    Sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn
6.1    Vieclamdantri.com.vn chỉ cung cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn cho việc sử dụng cá nhân của bạn và/hoặc cho mục đích việc làm.
6.2    Bạn không được phép sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn cho các mục đích sau đây:
6.2.1    Phổ biến tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, lăng mạ, đe dọa, độc hại, thô tục, khiêu dâm, hoặc bị phản đối hoặc vi phạm pháp luật khác;
6.2.2    Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bằng bất kỳ cách nào Nội dung vieclamdantri.com.vn hoặc thông tin sẵn có từ trang website: vieclamdantri.com.vn bao gồm các bài đăng công việc đã hết hạn;
6.2.3    Tái bản bất kỳ Nội dung vieclamdantri.com.vn nào cho việc sử dụng rộng rãi;
6.2.4    Liên kết tới bất kỳ Nội dung vieclamdantri.com.vn hoặc thông tin có sẵn từ bất kỳ trang website: vieclamdantri.com.vn ;
6.2.5    Tuyên truyền tài liệu khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm, hoặc hoặc hành vi vi phạm quy định pháp luật, hoặc quy tắc ứng xử;
6.2.6    Cản trở việc sử dụng hoặc quyền lợi của người khác trên trang website: vieclamdantri.com.vn; hoặc
6.2.7    Tạo ra, tuyên truyền hoặc lưu trữ các bản sao tài liệu điện tử có bản quyền mà không có sự cho phép của chủ sở hữu
6.3    Bạn đồng ý không bán lại hoặc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của bạn theo Điều Khoản này. Bạn cũng đồng ý không sử dụng bất kỳ trang website: vieclamdantri.com.vn nào cho mục đích thương mại mà không được cho phép.
7    Sử dụng các Dịch vụ tại website: vieclamdantri.com.vn
7.1    Dịch vụ vieclamdantri.com.vn chỉ có thể được sử dụng bởi:
7.1.1    Các cá nhân đang tìm kiếm việc làm và nghề nghiệp và thông tin liên quan đến nghề nghiệp, như là giáo dục và các dịch vụ tự nguyện;
7.1.2    Các nhà tuyển dụng hoặc đại lý của họ đang tìm ứng viên cho việc làm; và
7.1.3    Các đơn vị quảng cáo.
7.2    Việc sử dụng Dịch vụ tại website: vieclamdantri.com.vn  của bạn cũng tùy thuộc vào các hợp đồng mà bạn có với vieclamdantri.com.vn. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa Điều Khoản này và hợp đồng mà bạn ký với vieclamdantri.com.vn, các Điều Khoản này sẽ được áp dụng.
7.3    Tất cả Người dùng đồng ý không thực hiện:
7.3.1    Tuyên truyền, đăng tải, phân phối, lưu trữ hoặc hủy hoại tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn Nội dung tại website: vieclamdantri.com.vn , vi phạm các quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các các quy định quản lý việc thu thập, xử lý, hoặc chuyển giao thông tin cá nhân, hoặc vi pham chính sách bảo mật của website: vieclamdantri.com.vn;
7.3.2    Vi phạm hoặc cố tình vi phạm sự an ninh của bất kỳ trang website: vieclamdantri.com.vn nào;
7.3.3    Đảo ngược kỹ thuật hoặc dịch ngược bất kỳ phần nào trên trang website: vieclamdantri.com.vn ;
7.3.4    Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bất kỳ nội dung nào của Nội dung vieclamdantri.com.vn hoặc thông tin có sẵn từ trang website: vieclamdantri.com.vn , bao gồm các bài đăng công việc đã hết hạn, nếu như Điều Khoản này không cho phép;
7.3.5    Đăng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào mà tạo điều kiện, khuyến khích hoặc ủng hộ các việc lừa đảo hoặc thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc các hoạt động bất hợp pháp, HOẶC ủng hộ hoặc cung cấp thông tin chỉ đạo các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác bị nghiêm cấm bởi Điều Khoản này, chẳng hạn như chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư cá nhân, cung cấp hoặc tạo ra các loại virus máy tính hoặc các phương tiện truyền thông bất hợp pháp, HOẶC khuyến khích hoặc ủng hộ bất kỳ quan điểm chính trị nào;
7.3.6    Đăng bất kỳ hồ sơ hoặc xin việc thay cho người khác;
7.3.7    Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập tới bất kỳ trang website: vieclamdantri.com.vn ;
7.3.8    Truy cập dữ liệu không dành cho bạn hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được ủy quyền truy cập;
7.3.9    Đăng hoặc gửi đến trang website: vieclamdantri.com.vn thông tin sai lệch, không đầy đủ, gây hiểu lầm, sai sự thật, không cập nhật nguồn gốc hoặc thông tin không thuộc quyền sở hữu của bạn;
7.3.10    Đăng tải nội dung chứa các trang bị cấm hoặc yêu cầu mật khẩu, hoặc các trang hoặc hình ảnh bị ẩn;
7.3.11    Gạ gẫm mật khẩu hoặc thông tin xác thực cá nhân của những Người dùng khác;
7.3.12    Xóa hoặc thay thế bất kỳ tài liệu nào được đăng tải bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác;
7.3.13    Quấy rối, kích động quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối của bất kỳ nhóm, công ty hoặc cá nhân nào;
7.3.14    Gửi thư hoặc email không cần thiết, thực hiện các cuộc gọi không cần thiết hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ Người dùng nào, hoặc liên hệ bất kỳ người dùng nào đã yêu cầu không nhận sự liên lạc từ bạn;
7.3.15    Cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến tại trang website: vieclamdantri.com.vn, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”.
7.3.16    Sử dụng Dịch vụ tại website: vieclamdantri.com.vn cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào, hoặc đăng tải hoặc đưa ra nội dung, hồ sơ, hoặc thông tin việc làm có tính chất nói xấu, bôi nhọ, ngụý hoặc rõ ràng công kích, thô tục, khiêu dâm, đe dọa, quấy rối, sỉ nhục, căm thù, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, có tính đe dọa hoặc có khả năng gây phiền phức, bất tiện, bối rối, lo lắng hoặc có thể tạo ra sự sách nhiễu cho bất kỳ người nào hoặc bao gồm bất kỳ đường dẫn nào đến tài liệu có tính khiêu dâm, không đứng đắn theo nhận định của vieclamdantri.com.vn ; hoặc
7.3.17    Đăng hồ sơ không thật và cố tình quảng cáo hoặc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ.
7.4    Vi phạm an ninh mạng có thể dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự website: vieclamdantri.com.vn sẽ điều tra các sự cố có thể dính líu đến việc vi phạm và có thể tham gia, và hợp tác với, các cơ quan thi hành án trong việc truy tố Người dùng tham gia các vi phạm này.
8    Các Điều khoản bổ sung áp dụng cho Nhà tuyển dụng
8.1    Website: vieclamdantri.com.vn sẽ cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn vào công việc kinh doanh nội bộ của bạn để tìm kiếm ứng viên làm việc. Điều này cho phép bạn xem và tải về một bản sao Nội dung vieclamdantri.com.vn hoặc các tài liệu trên trang website: vieclamdantri.com.vn chỉ với mục đích sử dụng trực tiếp liên quan đến tìm kiếm và tuyển dụng các Ứng viên.
8.2    Website: vieclamdantri.com.vn cũng cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để sử dụng các Dịch vụ tại website: vieclamdantri.com.vn chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ của bạn.
8.3    Bạn chịu trách nhiệm duy trì sự bảo mật tài khoản Nhà tuyển dụng của bạn, Hồ sơ cá nhân và mật khẩu.
8.4    Bạn không được phép chia sẻ mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập tài khoản khác với bất kỳ bên nào khác, cho dù là tạm thời hay lâu dài, và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm cá nhân cho tất cả việc sử dụng các thông tin đăng ký và mật khẩu tại trang website: vieclamdantri.com.vn của bạn, bất kể việc sử dụng đó có được bạn cho phép hay không.
8.5    Bạn đồng ý thông báo đến ban quản lý website: vieclamdantri.com.vn ngay khi xảy ra việc sử dụng trái phép tài khoản, Hồ sơ cá nhân hoặc mật khẩu của nhà tuyển dụng của bạn.
8.6    Nhà tuyển dụng đại diện, bảo đảm và cam kết rằng bất kỳ Tài liệu Nhà tuyển dụng nào được cung cấp bởi Nhà tuyển dụng liên quan đến các Dịch vụ tại website: vieclamdantri.com.vn sẽ không vi phạm quy định hoặc pháp luật hoặc vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, khiêu dâm, quyền hạn, công khai hoặc tính riêng tư, và danh dự.
8.7    Nhà tuyển dụng hiểu và đồng ý rằng họ sẽ bỏ qua bất kỳ dữ liệu cá nhân nào nhận được từ Ứng viên mà không liên quan đến việc thu nhận và đánh giá sự phù hợp của ứng viên.
8.8    Nhà tuyển dụng chịu trách nhiệm đối với các Tài liệu Nhà tuyển dụng trên trang website: vieclamdantri.com.vn, vieclamdantri.com.vn không được xem là nhà tuyển dụng đối với việc sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn của bạn và vieclamdantri.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho các quyết định tuyển dụng, dù cho bất kỳ lý do nào, được thực hiện bởi bất kỳ tổ chức đăng thông tin việc làm nào trên bất kỳ trang website: vieclamdantri.com.vn
8.9    Tài liệu Nhà tuyển dụng không được phép chứa đựng:
8.9.1    Các từ khóa gây hiểu lầm, không thể đọc, hoặc “bị ẩn”, các từ khóa lặp lại hoặc các từ khóa không liên quan đến việc làm được hiển thị;
8.9.2    Tên, biểu tượng hoặc nhãn hiệu của các công ty không liên kết;
8.9.3    Thông tin không xác thực, sai lệch, hoặc gây hiểu lầm; và
8.9.4    Tài liệu hoặc đường dẫn đến tài liệu có tính phân biệt đối xử, tìnhdục, khiêu dâm, bôi nhọ, làm mất danh dự, đe dọa, quấy rối, lừa dối, hoặc ganh ghét, hoặc gạ gẫm thông tin cá nhân của những cá nhân dưới 18 tuổi.
8.10    Tài liệu Nhà tuyển dụng không được chứa đựng:
8.10.1    Đăng tải công việc không phù hợp với luật pháp hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định liên quan đến lao động và việc làm, cơ hội việc làm bình đẳng và yêu cầu đủ điều kiện làm việc, bảo mật dữ liệu, sử dụng và truy cập dữ liệu và sở hữu trí tuệ;
8.10.2    Bán, khuyến khích hoặc quảng cáo sản phẩm , dịch vụ;
8.10.3    Đăng tải cơ hội nhượng quyền thương mại, mô hình kinh doanh hình tháp, quyền phân phối, hoặc bán hàng đa cấp;
8.10.4    Quảng cáo việc làm tại nhà và/hoặc trực tuyến (ví dụ: công việc làm tại nhà, bán thời gian, nhân viên đánh máy tự do hoặc các đề nghị công việc/kinh doanh có cơ chế hoạt động tương tự);
8.10.5    Khuyến khích cho bất kỳ cơ hội việc làm không có thật; và
8.10.6    quảng cáo các dịch vụ tình dục hoặc tìm nhân viên cho các công việc có tính chất tình dục.
8.11    Website: vieclamdantri.com.vn không khuyến khích bất kỳ Tài liệu Nhà tuyển dụng trên trang website: vieclamdantri.com.vn có yêu cầu ứng viên phải trả tiền đặt cọc, phí đặt chỗ, phí xử lý thông tin hoặc bất kỳ khoản chi phí tương tự khác, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, và/hoặc yêu cầu Ứng viên mua hàng.
8.12    Website: vieclamdantri.com.vn không cho phép các quảng cáo việc làm mà quảng cáo nhiều hơn 1 vị trí công việc trong mỗi bài đăng tuyển.
8.13    Website: vieclamdantri.com.vn không có nghĩa vụ kiểm tra các Tài liệu Nhà tuyển dụng trên trang website: vieclamdantri.com.vn, nhưng vieclamdantri.com.vn có thể kiểm tra các Tài liệu Nhà tuyển dụng một cách ngẫu nhiên.
8.14    Website: vieclamdantri.com.vn có quyền loại bỏ bất cứ Tài liệu Nhà tuyển dụng hoặc nội dung từ bất kỳ trang website: vieclamdantri.com.vn mà không phù hợp với Mục này, theo điều kiện hợp lý của vieclamdantri.com.vn , hoặc nếu có nội dung được đăng mà vieclamdantri.com.vn tin rằng không phục vụ lợi ích tốt nhất của vieclamdantri.com.vn
8.15    Việc đăng tải lại cùng một vị trí được cho phép thực hiện sau 14 ngày kể từ ngày đăng tải để giảm thiểu việc gửi lại đến cùng người dùng trong một khoảng thời gian ngắn và trùng lắp các quảng cáo việc làm trên trang website: vieclamdantri.com.vn.
8.16    Nếu bất cứ lúc nào trong quá trình sử dụng Dịch vụ tại website: vieclamdantri.com.vn, bạn trình bày sai sự thật hoặc lừa đối với ban quản lý website: vieclamdantri.com.vn về hoạt động kinh doanh của bạn hoặc vi phạm Điều khoản này ban quản lý website: vieclamdantri.com.vn có thể sẽ chấm dứt việc sử dụng các Dịch vụ trên website: vieclamdantri.com.vn và trong trường hợp này, bất kỳ khoản thanh toán nào của bạn sẽ không được hoàn trả.
8.17    Bạn hiểu và thừa nhận rằng nếu bạn hủy bỏ tài khoản Nhà tuyển dụng hoặc tài khoản Nhà tuyển dụng của bạn bị chấm dứt, tất cả thông tin tài khoản của bạn từ vieclamdantri.com.vn, bao gồm cả hồ sơ lưu, địa chỉ liên hệ trong mạng lưới, và danh sách gửi thư email, sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa từ Cơ sở dữ liệu vieclamdantri.com.vn . Thông tin có thể tiếp tục hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín hiệu xóa thông qua các trang chủ của vieclamdantri.com.vn .
9    Các Điều khoản bổ sung áp dụng cho Ứng viên
9.1    Website: vieclamdantri.com.vn cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn chỉ với mục đích tìm kiếm cơ hội việc làm cho chính bạn. Điều này cho phép bạn xem và tải về một bản sao Nội dung vieclamdantri.com.vn hoặc tài liệu trên trang website: vieclamdantri.com.vn  mà chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn.
9.2    Khi bạn đăng ký tại trang website: vieclamdantri.com.vn, bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo tài khoản và cung cấp cho vieclamdantri.com.vn các thông tin nhất định bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
9.3    Bất cứ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp phải chính xác, đầy đủ, được cập nhật và không gây hiểu lầm. Thông tin cá nhân yêu cầu các mục tiêu chuẩn mà bạn phải cung cấp đầy đủ. Bạn không được phép mạo danh người khác, dù là đang còn sống hay đã qua đời.
9.4    Bạn thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ hồ sơ hoăc tài liệu nào do bạn đăng tải trên trang website: vieclamdantri.com.vn .
9.5    Bạn thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệquả nào phát sinh từ việc đăng tải này.
9.6    Website: vieclamdantri.com.vn có quyền đề xuất đến bạn dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên các mục ưa thích mà bạn xác định trong khi đăng ký và bất kỳ lúc nào sau đó hoặc khi bạn đã đồng ý tiếp nhận, các đề xuất này sẽ được thực hiện bởi website: vieclamdantri.com.vn hoặc các bên thứ ba.
9.7    Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật của vieclamdantri.com.vn để biết thêm chi tiết về thông tin của bạn. Vui lòng lưu ý, như đã quy định trong Chính sách bảo mật của vieclamdantri.com.vn, vieclamdantri.com.vn có thể thu thập một số thông tin Người dùng nhất định và có thể liên hệ với Người dùng định kỳ như theo các điều khoản của Chính sách bảo mật. Ngoài ra, ban quản lý website: vieclamdantri.com.vn được quyền tùy ý tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin Người dùng nhất định. Ngoài ra, bên thứ ba được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông tin Người dùng.
9.8    Bạn hiểu và thừa nhận rằng tất cả các thông tin do bạn cung cấp, Thông tin cá nhân, hồ sơ và/hoặc thông tin tài khoản của bạn, sẽ được công bố cho các Nhà tuyển dụng tiềm năng.
9.9    Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn không có các quyền sở hữu trong tài khoản của bạn và nếu bạn hủy bỏ tài khoản trên vieclamdantri.com.vn hoặc tài khoản trên vieclamdantri.com.vn của bạn bị chấm dứt, tất cả các thông tin tài khoản của bạn tại website: vieclamdantri.com.vn, bao gồm sơ yếu lý lịch, Thông tin cá nhân, thư xin việc, các công việc đã lưu, sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa khỏi Cơ sở dữ liệu trên website: vieclamdantri.com.vn và sẽ được gỡ bỏ từ bất kỳ khu vực chung nào trên trang website: vieclamdantri.com.vn. Thông tin có thể tiếp tục được hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín hiệu xóa thông qua các trang chủ của vieclamdantri.com.vn . Ngoài ra, các bên thứ ba được phép giữ lại bản sao thông tin của bạn.
9.10    Website: vieclamdantri.com.vn có quyền xỏa tài khoản và tất cả thông tin của bạn sau một thời gian dài không hoạt động.
10    Nội dung Người dùng và ứng tuyển
10.1    Bạn hiểu rằng tất cả Nội dung Người dùng thuộctrách nhiệm duy nhất của người đã tạo ra Nội dung Người dùng này.
10.2    Bạn hiểu và thừa nhận rằng tất cả thông tin do bạn cung cấp, hồ sơ cá nhân,sơ yếu lý lịch, và/hoặc thông tin tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ tại Cơ Sở Dữ Liệu trên website: vieclamdantri.com.vn và/hoặc Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ trên website: vieclamdantri.com.vn.
10.3    Bạn hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các thông tin do bạn cung cấp, hồ sơ cá nhân, sơ yếu lý lịch, và/hoặc thông tin tài khoản của bạn có thể được chuyển sang các nước bên ngoài nơi cư trú của bạn nhằm mục đích lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu. Vui lòng xem Chính sách bảo mật của ban quản lý website: vieclamdantri.com.vn  để biết thêm chi tiết.
10.4    Bằng việc gửi, đăng hoặc hiển thị Nội dung Người dùng trên hoặc thông qua trang website: vieclamdantri.com.vn, tùy thuộc vào thiết lập riêng tư của bạn, bạn trao cho vieclamdantri.com.vn, quyền có phạm vi toàn thế giới, không độc quyền, không cần bản quyền tác giả để tái tạo, điều chỉnh, phân phối và công bố Nội dung Người dùng này thông qua trang website: vieclamdantri.com.vn, vieclamdantri.com.vn sẽ không tiếp tục sử dụng quyền này trong một thời gian hợp lý về thương mại sau khi Nội dung Người dùng được xóa khỏi trang website: vieclamdantri.com.vn, vieclamdantri.com.vn có quyền tuỳ ý từ chối việc chấp nhận, đăng, hiển thị hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung Người dùng nào.
10.5    Nếu bạn đăng Nội dung Người dùng trong bất kỳ khu vực chung nào của bất kỳ trang website: vieclamdantri.com.vn bạn cũng cho phép các Người dùng khác truy cập, xem, lưu trữ và tái tạo Nội dung Người dùng này cho việc sử dụng cá nhân.
10.6    Website: vieclamdantri.com.vn được phép xem xét và loại bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng nào, mà theo nhận định của mình, là vi phạm Điều Khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dủng của bất kỳ trang website: vieclamdantri.com.vn. Ban quản lý website: vieclamdantri.com.vn có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang web vieclamdantri.com.vn và/hoặc sử dụng các dịch vụ trên website: vieclamdantri.com.vn khi vi phạm Điều Khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. Vieclamdantri.com.vn được phép thực hiện bất kỳ hànhđộng nào liên quan đến Nội dung Người dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu website: vieclamdantri.com.vn tin rằng Nội dung Người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho website: vieclamdantri.com.vn , gây thiệt hại đến thương hiệu của website: vieclamdantri.com.vn hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc website: vieclamdantri.com.vn để mất người dùng.
10.7    Website: vieclamdantri.com.vn không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Nội dung Người dùng, các sản phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Người dùng. Bạn thừa nhận rằng việc tin tưởng nào vào tài liệu được đăng bởi Người dùng khác là rủi ro của riêng bạn.
11    Thanh toán phí
11.1    Tất cả các khoản nợ của website: vieclamdantri.com.vn phải được thanh toán trong thời hạn nhất định kể từ ngày hóa đơn.
11.2    Website: vieclamdantri.com.vn được phép tính lãi 8% một năm cho bất kỳ khoản thanh toán trễ hạn nào.
11.3    Các đơn vị quảng cáo có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí khi bắt đầu thực hiện hợp đồng và/hoặc các đơn đặt hàng. Thanh toán phải được thực hiện dù bất kỳ lỗi hay thiếu sót trong các quảng cáo.
11.4    Tất cả mức giá dịch vụ không bao gồm các loại thuế áp dụng trừ khi có ghi chú khác.
12    Quyền của ban quản lý vieclamdantri.com.vn trong việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của Bạn
12.1    Chúng tôi được phép tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của bạn ngay khi chúng tôi thấy cần thiết hoặc nếu bạn vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản này.
12.2    Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo tới chúng tôi bằng cách viết tại đây. Trong trường hợp này, bạn phải ngưng sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn
12.3    Việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký và quyền sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn của bạn sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý của các bên theo quy định.
13    Thời hạn và Chấm dứt hiệu lực
13.1    Điều khoản này có đầy đủ hiệu lực và tác dụng khi bạn sử dung bất kỳ trang website: vieclamdantri.com.vn nào.
13.2    Trang website: vieclamdantri.com.vn có quyền, theo quyết định riêng của mình, theo đuổi tất cả các biện pháp pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn việc loại bỏ Nội dung Người dùng của bạn từ trang website: vieclamdantri.com.vn và lập tức chấm dứt đăng ký hoặc quyền truy cập của bạn tại trang website: vieclamdantri.com.vn  và/hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi vieclamdantri.com.vn , khi bạn vi phạm Điều Khoản này hoặc nếu vieclamdantri.com.vn không thể xác minh hoặc xác thực bất cứ thông tin nào mà bạn gửi đến khi đăng ký tại trang website: vieclamdantri.com.vn
13.3    Ngay cả khi bạn không còn là Người dùng của trang website: vieclamdantri.com.vn nữa, một số quy định nhất định tại Điều Khoản này sẽ vẫn còn có hiệu lực, bao gồm các Mục 5, 13, 15, 16, 17 và 20.
14    Trách nhiệm của vieclamdantri.com.vn
14.1    Trang website: vieclamdantri.com.vn và các Dịch vụ vieclamdantri.com.vn đóng vai trò là địa chỉ cho:-
14.1.1    Các nhà tuyển dụng hoặc đại lý của họ để đăng các cơ hội việc làm và tìm kiếm và đánh giá các ứng viên tìm việc;
14.1.2    các ứng viên để đăng sơ yếu lý lịch và Hồ sơ cá nhân và tìm kiếm và đánh giá các cơ hội việc làm; và
14.1.3    Các đơn vị quảng cáo để đăng tải quảng cáo của họ.
14.2    Trang website: vieclamdantri.com.vn không kiểm tra hoặc kiểm duyệt danh sách, bao gồm cả Hồ sơ cá nhân được đề xuất. vieclamdantri.com.vn không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa nhà tuyển dụng và các ứng viên. Do đó, vieclamdantri.com.vn không chịu trách nhiệm đối với Nội dung Người dùng, chất lượng, tính an toàn và hợp pháp của công việc hoặc hồ sơ được đăng tải, sự trung thực và chính xác của các danh sách, khả năng của nhà tuyển dụng để đề xuấtcơ hội việc làm cho các ứng viên hay khả năng đáp ứng công việc của các ứng viên và vieclamdantri.com.vn không đảm bảo cho bất kỳ công việc, hồ sơ cá nhân, sơ yếu lý lịch hoặc Nội dung Người dùng trên trang website: vieclamdantri.com.vn. Vieclamdantri.com.vn có quyền quyết định loại bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng bao gồm nhưng không giới hạn Hồ sơ cá nhân, Tài liệu Nhà tuyển dụng, hoặc các tài liệu khác từ trang web vieclamdantri.com.vn theo thời gian. Khi vieclamdantri.com.vn tiến hành quyền này và có sự vi phạm Điều Khoản từ Người dùng, bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện bởi Người dùng sẽ không được hoàn trả.
14.3    Trang website: vieclamdantri.com.vn cũng cung cấp nội dung từ các trang internet hoặc từ các nguồn thông tin khác và trong khi vieclamdantri.com.vn cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên trang website: vieclamdantri.com.vn  được chính xác, uy tín và chất lượng cao, chúng tôi không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó. Nếu vieclamdantri.com.vn được thông báo về bất kỳ sự sai sót trong các tài liệu trên trang website: vieclamdantri.com.vn chúng tôi sẽ nỗ lực sửa chữa sai sót sớm nhất mà chúng tôi có thể.
14.4    Vui lòng lưu ý rằng có những rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở những rủi ro gây tổn hại về vật chất, hoặc rủi ro khi giao tiếp với những người lạ mặt, người chưa đủ tuổi vị thành niên hay những người có hành vi giả mạo. Bạn gánh chịu các rủi ro liên quan đến việc giao tiếp những người dùng khác thông qua trang website: vieclamdantri.com.vn. Bởi bản chất thông tin của người khác có thể gây khó chịu, có hại hoặc không chính xác, và trong một số trường hợp sẽ gây nhầm lẫn hoặc có dấu hiệu lừa đảo. Chúng tôi mong rằng bạn thận trọng khi sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn
14.5    Trang website: vieclamdantri.com.vn và Nội dung trên webite: vieclamdantri.com.vn có thể chứa thông tin không chính xác hoặc lỗi đánh máy.vieclamdantri.com.vn không đảm bảo về tính chính xác, độ tin cậy, đầy đủ, kịp thời của bất kỳ trang website: vieclamdantri.com.vn hoặc Nội dung vieclamdantri.com.vn . Việc sử dụng tất cả các trang website: vieclamdantri.com.vn và Nội dung vieclamdantri.com.vn là rủi ro của riêng bạn.
14.6    Không có thông tin nào trên trang website: vieclamdantri.com.vn được coi là một sự tán thành, bảo đảm hoặc bảo lãnh cho bất kỳ Người dùng hoặc bên thứ ba nào, cho dù có liên quan đến các trang web, các sản phẩm, dịch vụ, tuyển dụng, kinh nghiệm, việc làm hoặc quy trình tuyển dụng hay không.
14.7    Nếu chúng tôi vi phạm Điều Khoản này, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại mà bạn phải gánh chịu như là một kết quả trực trực tiếp và trong phạm vi chúng là các hệ quả có thể được dự đoán trước cho cả hai bên tại thời điểm bạn sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn. Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ không bao gồm các khoản thiệt hại kinh tế như mất dữ liệu, mất lợi nhuận hoặc gián đoạn kinh doanh.
15    Trách nhiệm tổng hợp của vieclamdantri.com.vn đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc bạn sử dụng trang website: vieclamdantri.com.vn và/hoặc các Dịch vụ vieclamdantri.com.vn được giới hạn đến mức gói phí hiện hành mà bạn đăng ký và thanh toán và có hiệu lực tại thời điểm đó
16    Quyền từ bỏ

16.1    Trang website: vieclamdantri.com.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát thông tin theo bất kỳ cách nào bị gây ra từ kết quả của sự gián đoạn, tạm dừng hoặc chấm dứt Dịch vụ vieclamdantri.com.vn hoặc Nội dung vieclamdantri.com.vn , tính chính xác hoặc chất lượng thông tin có sẵn hoặc được truyền tải qua Dịch vụ vieclamdantri.com.vn .
16.2    Bạn thừa nhận và đồng ý rằng vieclamdantri.com.vn không thực hiện chính sách kiểm duyệt các bài viết và biên tập hoặc sửa đổi bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung của bất kỳ email hay bài đăng hoặc bất kỳ thông tin nào mà được thêm vào hoặc có sẵn hoặc được truyền tải đến hoặc từ một bên thứ ba đến hoặc đến hoặc thông qua trang website: vieclamdantri.com.vn và/hoặc Dịch vụ trên website: vieclamdantri.com.vn
17    Trang web của bên thứ ba
17.1    Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, trang website: vieclamdantri.com.vn bao gồm các đường dẫn đến các trang web khác hoặc các tài liệu ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Vieclamdantri.com.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc trang web bên ngoài trang website: vieclamdantri.com.vn.
18    Quảng cáo và Chính sách tài trợ
18.1    Một phần của trang website: vieclamdantri.com.vn có thể chứa thông tin quảng cáo và tài trợ. Các đơn vị quảng cáo và nhà tài trợ chịu trách nhiệm bảo đảm tài liệu gởi đến trang website: vieclamdantri.com.vn tuân thủ luật pháp.
18.2    Ban quản lý website: vieclamdantri.com.vn có quyền từ chối chạy các quảng cáo mà vieclamdantri.com.vn nhận thấy không phù hợp để công bố trên trang website: vieclamdantri.com.vn
18.3    Website: vieclamdantri.com.vn không chịu trách nhiệm cho các lỗi hoặc sai sót trong tài liệu quảng cáo và tài trợ.
19    Bồi thường
19.1    Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường, và không gây tổn hại cho webiste: vieclamdantri.com.vn và những bên liên quan của chúng tôi, và các viên chức, giám đốc, nhân viên, và các đại lý tương ứng, đối với bất kỳ khiếu nại, hành vi hay yêu cầu nào, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí kế toán và pháp lý và thanh toán, phát sinh hoặc gây ra từ:-
19.1.1    Bất kỳ Nội dung Người dùng hoặc tài liệu nào mà bạn cung cấp đến trang website: vieclamdantri.com.vn;
19.1.2    Việc sử dụng bất kỳ Nội dung vieclamdantri.com.vn ; hoặc
19.1.3    Việc bạn vi phạm Điều Khoản này.
19.2    Website: vieclamdantri.com.vn sẽ thông báo kịp thời đến bạn khi có bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc kiện tụng nào.
20    Hoàn tiền
20.1    Bất kỳ khoản tiền hoàn trả thanh toán nào sẽ do website: vieclamdantri.com.vn xem xét.
21    Luật áp dụng
21.1    Điều Khoản này sẽ sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.
21.2    Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các sự bất đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu bạn không đồng ý với phương pháp giài quyết bất đồng của chúng tôi và muốn khởi kiện ra tòa, bạn phải thực hiện việc khởi kiện tại Việt Nam.
22    Các điều khoản khác
22.1    Bạn không được phép chuyển giao bất kỳ các quyền nào của bạn theo Điều Khoản này cho người khác. Chúng tôi được phép chuyển giao các quyền của theo Điều Khoản này cho cơ sở kính doanh khác khi chúng tôi nhận thấy các quyền của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.
22.2    Nếu bạn vi phạm Điều Khoản này và ban quản lý website: vieclamdantri.com.vn lựa chọn bỏ qua, ban quản lý webiste: vieclamdantri.com.vn vẫn sẽ có quyền sử dụng quyền và biện pháp sau đó hoặc trong bất kỳ tình huống nào khi bạn vi phạm Điều Khoản.
22.3    Ban quản lý website: vieclamdantri.com.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản này gây ra bởi các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.
22.4    Nếu có bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản này được tòa án hoặc hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền tìm ra là không hợp lệ hoăc không khả thi, sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi của các quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến các quy định khác trong Điều Khoản này và tất cả các điều khoản không bị ảnh hưởng bởi sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi đó sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.
23    Điều khoản chung
23.1    Trang website: vieclamdantri.com.vn do Trung tâm nghiên cứu trách nhiệm xã hội sở hữu và điều hành.
23.2    Mọi thắc mắc của bạn vui lòng liên hệ chúng tôi
23.3    Các thông báo tới ban quản lý website: vieclamdantri.com.vn phải được gửi đến các địa chỉ được liệt kê trên trang website: vieclamdantri.com.vn .
23.4    Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn qua địa chỉ bạn đã đăng ký hoặc địa chỉ mà ban quản lý webiste: vieclamdantri.com.vn nhận thấy là phù hợp để bạn nhận thông báo.